ശരീരത്തിലെ ആ ശബ്ദങ്ങള്‍ അറിയാം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൂക്ക്, ചെവി പോലുള്ള അവയവങ്ങള്‍ ചില സമയത്ത് ചൂളം വിളി പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് അറിയാം: മൂക്കിലെ ചൂളം വിളി: ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോള്‍

Read more