നിർമിതബുദ്ധിയടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ യു.എ.ഇ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കുന്നു

റിപ്പോർട്ട് : മുഹമ്മദ് ഖാദർ നവാസ് നിർമിതബുദ്ധിയിൽ (എ.ഐ) ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളിയാകാനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നു യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ

Read more