സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നു; 39000 രൂപയിലേക്ക് എത്തി

gold

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വില ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില 600 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. ഇന്നലെ 160 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 39,000 രൂപയാണ്.

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ 20 രൂപയാണ് കൂടിയത്. വിപണിയിൽ നിലവിലെ വില 4875 രൂപയാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ വില രാവിലെ 65 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 4,050 രൂപയാണ് വിപണി വില. 

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിപണി വില 68 രൂപയാണ്. ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിലും മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 90 രൂപയാണ്. 

Share this story