നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 151 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 151 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

1. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
2. പാറശ്ശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
3. പാറശ്ശാല നെടുവാൻവിള സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
4. കരിംകുളം സ്വദേശി(6 മാസം), സമ്പർക്കം.
5. മരിയനാട് സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
6. പുരയിടം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
7. ധനുവച്ചപുരം മാരിവിള സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
8. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.
9. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
10. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(71), സമ്പർക്കം.
11. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
12. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
13. ചിറയിൻകീഴ് കടകം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
14. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
15. നടത്തുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
16. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
17. പൂന്തുറ മണപ്പുറം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
18. മണക്കാട് കുര്യാത്തി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
19. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശി(77), സമ്പർക്കം.
20. പുരയിടം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
21. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
22. തൈവിളാകം തെരിവിൽ സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
23. ബീമാപള്ളി വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
24. മെഡിക്കൽകോളേജ് സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
25. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
26. കുളത്തൂർ വെൺകടമ്പ് സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
27. പൂവാർ സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
28. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(19), , സമ്പർക്കം.
29. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(67), സമ്പർക്കം.
30. പാറശ്ശാല മുരിയാത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
31. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
32. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
33. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
34. പൂന്തുറ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
35. പനയറക്കുന്ന് പട്ടത്തുകുഴി സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
36. പൂന്തുറ നെടുന്തോപ്പ് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
37. അഞ്ചുതെങ്ങ് വിളക്കുമാടം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
38. പ്ലാമൂട് തേക്കിൻമൂട് സ്വദേശി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
39. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
40. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
41. വിതുര കോട്ടത്തറ സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
42. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
43. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
44. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
45. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
46. പുതിയതുറ പുരയിടം സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
47. പൂന്തുറ സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
48. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
49. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
50. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
51. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
52. പുരയിടം സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
53. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
54. പൂന്തുറ സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
55. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
56. തെരുവിൽ തൈവിളാകം സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
57. പുതിയതുറ ചെക്കിട്ടവിളാകം സ്വദേശി(73), സമ്പർക്കം.
58. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
59. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
60. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
61. ആനയറ സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
62. ആയുർവേദ കോളേജിലെ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാല ജീവനക്കാരൻ(32), സമ്പർക്കം.
63. പൂന്തുറ മടുവം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
64. പൂന്തുറ മടുവം സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
65. വലിയതുറ സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
66. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ പുളിമൂട് സ്വദേശി(33).
67. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
68. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
69. മുക്കോല മുള്ളുവിള സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
70. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
71. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
72. വലിയതുറ സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.
73. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
74. പുരയിടം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.
75. പൂന്തുറ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
76. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
77. പാറശ്ശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
78. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
79. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
80. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(74), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
81. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
82. കൊച്ചുതോപ്പ് എഫ്.എം.സി റോഡ് സ്വദേശിനി(69), സമ്പർക്കം.
83. പുതിയതുറ സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
84. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
85. അമരവിള സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
86. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
87. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
88. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.
89. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
90. പൂന്തുറ നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
91. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.
92. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
93. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
94. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
95. പാറശ്ശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
96. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
97. പൂന്തുറ നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശിനി(7), സമ്പർക്കം.
98. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ പോത്തൻകോട് പണിമൂല സ്വദേശി(38)
99. തൈവിളാകം തെരുവിൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
100. ചടയമംഗലം സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
101. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
102. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
103. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
104. പാറശ്ശാല നെടുവാൻവിള സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
105. പാറശ്ശാല മുരിയതോട്ടം സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
106. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
107. പൂന്തുറ നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
108. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
109. കാരോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
110. പുരയിടം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
111. പാറശ്ശാല മണലിവിള സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
112. തൈവിളാകം സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
113. തൈവിളാകം സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
114. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
115. പൂന്തുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
116. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
117. അഞ്ചുതെങ്ങ് വിളക്കുമാടം സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
118. മണക്കാട് കുര്യാത്തി സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
119. പുത്തൻപാലം സ്വദേശി(37), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
120. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
121. പൂന്തുറ നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
122. ആയുർവേദ കോളേജിലെ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാല ജീവനക്കാരൻ(30), സമ്പർക്കം.
123. പാറശ്ശാല നെടുമൺവിള സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
124. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(61), സമ്പർക്കം.
125. പൂന്തുറ നടത്തുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
126. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
127. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
128. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
129. പൂന്തുറ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
130. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
131. പരശുവയ്ക്കൽ നെടിയാംകോട് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
132. വെങ്ങാനൂർ മണലി സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
133. മരിയനാട് സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
134. വെങ്ങാനൂർ മുക്കോല സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
135. പാറശ്ശാല നെടുവാൻവിള സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
136. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
137. പള്ളം സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
138. പാറശ്ശാല മഞ്ഞാംകുഴി സ്വദേശിനി(68), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
139. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
140. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
141. പേരൂർ പള്ളിച്ചിറയിൽ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
142. പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
143. വിഴിഞ്ഞം കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
144. പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
145. മുക്കോല മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
146. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
147. പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
148. കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ തൈക്കാട് സ്വദേശി(36).
149. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
150. പാറശ്ശാല കോഴിവിള സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
151. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(72), മരണപ്പെട്ടു.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!