കടുത്ത ജാഗ്രതയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 161 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 161 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

1. അമരവിള സ്വദേശിനി(12), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
2. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
3. വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി(22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
4. പുതിയതുറ പുരയിടം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
5. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
6. തൈക്കാട് സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
7. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശിനി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
8. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
9. കൊച്ചുകോണം കൊറ്റൂർ സ്വദേശി(47), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
10. തൈക്കാട് സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
11. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
12. കല്ലാട്ടുമുക്ക് സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
13. വട്ടിയൂർക്കാവ് മേലത്തുമേൽ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
14. മുരിയാത്തോട്ടംസ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
15. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
16. അമരവിള പണയമൂല സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
17. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.
18. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(8), സമ്പർക്കം.
19. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
20. പാറശ്ശാല കരുമാനൂർ വിട്ടിയോട് സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
21. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
22. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
23. ചെങ്കൽ വട്ടവിള സ്വദേശി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
24. പൂവാർ സ്വദേശി(38), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
25. ഉള്ളൂർ സ്വദേശി(29), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
26. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
27. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(37).
28. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
29. പാറശ്ശാല മുണ്ടപ്ലാവിള സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
30. പാറശ്ശാല കരുമാനൂർ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
31. പരിശുവയ്ക്കൽ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
32. ചൂഴംപാല സ്വദേശി(45). ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
33. ചെങ്കൽ വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
34. പാറശ്ശാല മുണ്ടപ്ലാവിള സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
35. നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച സ്വദേശിനി(29), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
36. അയിരൂപാറ ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
37. അയിര പുത്തൻവിള സ്വദേശിനി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
38. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ പോത്തൻകോട് വാറുവിളാകം സ്വദേശി(54)
39. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
40. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
41. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
42. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
43. മണക്കാട് സ്വദേശി(69), സമ്പർക്കം.
44. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
45. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ കരകുളം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി(59).
46. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
47. കൊല്ലം കരവാളൂർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
48. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(90), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
49. ചെമ്മരുതി ചെറ്റക്കാവ് സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
50. നെയ്യാറ്റിൻകര ചെങ്കൽ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.

51. പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ വെൺകുളം ജനതാമുക്ക് സ്വദേശി(30).
52. നേമം തെന്നൂർ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
53. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ ഡീസന്റ് മുക്ക് സ്വദേശി(27)
54. വർക്കല തൊടുവെയിൽ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
55. മുതലപ്പൊഴി സ്വദേശി(38), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
56. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ വർക്കല സ്വദേശി(56).
57. അഞ്ചുതെങ്ങ് തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
58. സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ മരടിക്കുന്ന് സ്വദേശി(60)
59. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(17).
60. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത 23 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
61. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
62. അഞ്ചുതെങ്ങ് വെളിക്കാംപുരയിടം സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
63. വർക്കല സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
64. അഞ്ചുതെങ്ങ് പുരയിടം സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
65. അഞ്ചുതെങ്ങ് നെടിയവിളാകം സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
66. മരുതൂർ സ്വദേശിനി(55), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
67. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
68. നെടുമങ്ങാട് പഴവടി സ്വദേശിനി(61), സമ്പർക്കം.
69. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
70. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
71. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(55), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
72. ആറ്റിങ്ങൽ മാമം സ്വദേശി(88), സമ്പർക്കം.
73. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
74. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഴയറോഡ് സ്വദേശിനി(24).
75. പൂവാർ സ്വദേശി(74), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
76. ചെങ്കൽ അലത്തറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(53), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
77. ഉച്ചക്കട അമ്പലക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(40), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
78. പുതിയതുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
79. പൂന്തുറ കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
80. പട്ടത്തുക്കുഴി പനയറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(6 മാസം), സമ്പർക്കം.
81. പാറശ്ശാല അഞ്ചാലിക്കോണം സ്വദേശിനി(44), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
82. നെയ്യാറ്റിൻകര വഴുതുർ സ്വദേശി(80), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
83. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
84. കീഴാറ്റിങ്ങൽ പെരുങ്കുളം സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
85. ചാരുപാറ പൊങ്ങരക്കോണം സ്വദേശിനി, സമ്പർക്കം.
86. പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
87. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
88. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
89. അമരവിള കൊല്ലയിൽസ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
90. മണലുവിള സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
91. എസ്റ്റേറ്റ് സത്യൻനഗർ സ്വദേശിനി29), സമ്പർക്കം.
92. മടത്തറ ശിവൻമുക്ക് സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
93. ഇലിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
94. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
95. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
96. പുല്ലുവിള കിളിയിൽ വിളാകം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
97. കൊല്ലം നീണ്ടവിള സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
98. പൂമംഗലം ഇടക്കുളം സ്വദേശ(90), സമ്പർക്കം.
99. ചിറയിൽ സ്വദേശിനി(2), സമ്പർക്കം.
100. തെന്നൂർക്കോണം സ്വദേശിനി(2), സമ്പർക്കം.

101. മുക്കോല കുഴിപ്പള്ളം സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
102. കോട്ടപ്പുറം കരിമ്പള്ളിക്കര സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
103. കോട്ടപ്പുറം കരിമ്പള്ളിക്കര സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.(102, 103 രണ്ടും രണ്ട വ്യക്തികൾ)
104. കോട്ടപ്പുറം ചാരുവിള കോളനി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
105. കോട്ടപ്പുറം കരിമ്പള്ളിക്കര സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
106. മുക്കോല സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
107. വിഴിഞ്ഞം തുളവിള സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
108. തെന്നൂർക്കോണം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
109. തെന്നൂർ സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
110. തെന്നൂർക്കോണം സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
111. കോട്ടപ്പുറം കടകുളം കോളനി സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
112. പാറശ്ശാല പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
113. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
114. മുക്കോല മുള്ളുവിള സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
115. മുക്കോല മുള്ളുവിള സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
116. മുക്കോല സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
117. മുക്കോല മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
118. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
119. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
120. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
121. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
122. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
123. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
124. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
125. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
126. വള്ളക്കടവ് പുന്നമൂട് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
127. ബീമാപള്ളി മാമൂട്ടിലകം സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
128. പൂന്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
129. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(86), സമ്പർക്കം.
130. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
131. വലിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
132. വലിയതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
133. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.
134. പുതിയതുറ കരകുളം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
135. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
136. പാറശ്ശാല തെറ്റിയോട് റോഡ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
137. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
138. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 20 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
139. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
140. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ്റിങ്ങൽ ആലംകോട് സ്വദേശി(35).
141. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ ചിറയിൻകീഴ് പണ്ടകശ്ശാല സ്വദേശി(37)
142. ചിറയിൻകീഴ് കുന്തളൂർ സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
143. കാരോട് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
144. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
145. അഞ്ചുതെങ്ങ് മുരുക്കുവിളാകം സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.
146. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
147. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
148. മുതലപ്പൊഴി സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
149. നേമം മൊട്ടമ്മൂട് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
150. പൊഴിയൂർ പരുത്തിയൂർ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
151. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
152. പെരുങ്കടവിള അയിരൂർ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
153. പന്നിമല ഊരൂട്ടുപാറ സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
154. പുല്ലുവിള പുരയിടം പള്ളം സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
155. പരുത്തിവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
156. പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നെത്തിയ മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(38).
157. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
158. കരിയോട് മാങ്കുഴി സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
159. പൂവാർ സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
160. പൂന്തുറ പള്ളിവിളാകം സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
161. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!