ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 320 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 320 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ.

1. പാറശ്ശാല കോഴിവിള സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.
2. തൈക്കാട് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
3. നെയ്യാറ്റിൻകര വഴുതുർ സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
4. നെയ്യാറ്റിൻകര വഴുതുർ സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
5. നെയ്യാറ്റിൻകര വഴുതുർ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
6. നെയ്യാറ്റിൻകര വഴുതുർ സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
7. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(55), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
8. വിഴിഞ്ഞം പുരയിടം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
9. അഞ്ചുതെങ്ങ് കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
10. കാക്കാവിള കുന്നിയോട് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
11. അരുവിക്കര മൈലാമൂട് സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
12. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
13. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
14. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
15. കാരക്കോണം നിലമാമൂട് സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
16. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
17. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
18. ആക്കുളം ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
19. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
20. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
21. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
22. കാരക്കോണം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
23. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 46 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
24. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
25. തെറ്റിമൂല സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
26. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
27. വഞ്ചിയൂർ കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
28. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
29. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 47 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
30. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
31. കഴിവൂർ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
32. വലിയതുറ സ്വദേശി(8, സമ്പർക്കം.
33. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
34. വർക്കല സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
35. വലിയതുറ സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.
36. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
37. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.
38. അയനിക്കാട് സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
39. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
40. പേട്ട സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
41. മുണ്ടുതുറ മമ്പള്ളി സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
42. മുണ്ടുതുറ മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
43. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
44. വലിയതുറ സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
45. തെറ്റിമൂല സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
46. തേക്കുമൂട് സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
47. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
48. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
49. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
50. തുമ്പ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
51. പൂവച്ചൽ ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
52. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
53. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശി(67), സമ്പർക്കം.
54. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
55. ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
56. തുമ്പ സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
57. മേക്കുംകര സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.
58. തുമ്പ സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
59. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
60. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
61. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
62. മേക്കുംകര സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
63. പൂവൻകോട് നേർകലമ്പി സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
64. കണ്ണംകോട് സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
65. പൂന്തുറ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
66. തിരുമല മങ്കാട് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
67. മാണിക്യവിളാകം ന്യൂകോളനി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
68. പൂന്തുറ ആറ്റിൻപുറം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
69. പൂന്തുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
70. ആറ്റിൻപുറം സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
71. പൂന്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
72. പൂന്തുറ ആറ്റിൻപുറം സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
73. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
74. പൂന്തുറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
75. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
76. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
77. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
78. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
79. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
80. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
81. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(85), സമ്പർക്കം.
82. പൂന്തുറ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
83. തൈവിളാകം സ്വദേശി(69), സമ്പർക്കം.
84. പൂന്തുറ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
85. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
86. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
87. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
88. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
89. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
90. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 28 കാരൻ.(കിൻഫ്ര). (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല).
91. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
92. വലിയവിള സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
93. പുന്നകുളം ചിന്നവിള കോളനി സ്വദേശിനി(67), സമ്പർക്കം.
94. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
95. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
96. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
97. തൈവിളാകം തെരുവിൽ സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
98. ഫാത്തിമാപുരം പുറംപോക്ക് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
99. പുരയിടം സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
100. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
101. പൂവാർ സ്വദേശിനി(72), സമ്പർക്കം.
102. പുരയിടം സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
103. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
104. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
105. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
106. പുരയിടം സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
107. പുരയിടം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
108. തൈവിളാകം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
109. തൈവിളാകം സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
110. തൈവിളാകം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
111. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
112. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
113. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
114. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(3), സമ്പർക്കം.
115. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
116. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
117. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശിനി(50, സമ്പർക്കം.
118. തുമ്പ പുരയിടം സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
119. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(79), സമ്പർക്കം.
120. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
121. കുഴിയറ ചൂഴ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
122. കുഴിയറ ചൂഴ സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
123. കുഴിയറ ചൂഴ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
124. മേലേ കുഴിഞ്ഞാൻവിള സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
125. കാരോട് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
126. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
127. കാരോട് സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
128. കാരോട് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
129. നെടുവൻവിള സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
130. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(5), സമ്പർക്കം.
131. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
132. പുനലാൽ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
133. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
134. ആലുമ്പാറ കണ്ടൻതിട്ട സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
135. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
136. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
137. ചെറുപുന്നക്കല സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
138. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
139. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
140. കട്ടച്ചാവിള സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
141. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
142. കട്ടച്ചാവിള സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
143. കല്ലയം മുക്കോലയ്ക്കൽ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
144. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
145. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
146. പന്തലക്കോട് സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
147. ചാല കമുകുവിളാകം സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
148. ഒമാനിൽ നിന്നെത്തിയ പള്ളിപ്പുറം കരിച്ചിറ സ്വദേശി(27).
149. പൂത്തൻകോട്ട സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
150. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 40 കാരൻ.(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
51. കുന്നുകുഴി ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
152. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
153. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
154. തമ്പാനൂർ മാഞ്ഞാലിക്കുളം റോഡ് സ്വദേശി(36), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
155. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
156. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
157. മെഡിക്കൽ കോളേദജ് സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
158. പേട്ട സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
159. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 8 വയസുകാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.).
160. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി(36), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
161. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.).
162. കുമാരപുരം സ്വദേശി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
163. പോങ്ങനാട് അളകാപുരി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
164. പാളയം സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
165. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 6 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
166. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 44 കാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
167. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(81), സമ്പർക്കം.
168. പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
169. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.
170. തിരുമല വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
171. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
172. ടെറ്റാനിയം വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
173. മാറനല്ലൂർ ചെന്നിയോട് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
174. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(68), സമ്പർക്കം.
175. പൂവാർ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
176. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
177. കൊല്ലംവിളാകം സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
178. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(50) , വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
179. പേയാട് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
180. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
181. പൂവാർ സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
182. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
183. കാഞ്ഞിരംതോട്ടം സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
184. കാഞ്ഞിരംതോട്ടം സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
185. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
186. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
187. കാഞ്ഞിരംതോട്ടം സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
188. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
189. കരിംകുളം പണ്ടകശാല സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
190. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
191. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
192. കരിംകുളം സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
193. പുതിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
194. കരിംകുളം സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
195. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
196. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
197. വെങ്കടമ്പ് കാരക്കോട് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
198. കരിംകുളം സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
199. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
200. കരിംകുളം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
201. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
202. കരിംകുളം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
203. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
204. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
205. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
206. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
207. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
208. ഡി.പി.ഐ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
209. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
210. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(5), സമ്പർക്കം.
211. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
212. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
213. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
214. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
215. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
216. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
217. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
218. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
219. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
220. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(61), സമ്പർക്കം.
221. കരിംകുളം സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
222. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
223. വലിയതുറ സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
224. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
225. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
226. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
227. വഞ്ചിയൂർ കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
228. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
229. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
230. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
231. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല).
232. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
233. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
234. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
235. കുണ്ടാമൂഴി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
236. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
237. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
238. കുണ്ടാമൂഴി സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
239. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
240. വലിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
241. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
242. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
243. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
244. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
245. വലിയതുറ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
246. പേയാട് അലക്കുന്നം സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
247. അമരവിള ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
248. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
249. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
250. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.
251. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(83), സമ്പർക്കം.
252. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
253. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
254. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
255. വലിയതുറ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
256. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
257. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
258. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.
259. വലിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
260. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
261. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
262. വലിയതുറ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
263. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
264. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
265. മുല്ലൂർ സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
266. വലിയതുറ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
267. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
268. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 41 കാരൻ. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.)
269. വലിയതുറ സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
270. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.
271. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
272. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
273. കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
274. വലിയതുറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
275. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
276. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
277. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
278. പച്ച സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
279. മമ്പള്ളി മുണ്ടുതുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
280. വലിയതുറ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
281. മമ്പള്ളി മുണ്ടുതുറ സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
282. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
283. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
284. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
285. മമ്പള്ളി പുരയിടം സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
286. വലിയതുറ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
287. ധനുവച്ചപുരം മേക്കൊല്ല സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
288. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
289. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
290. മേക്കില സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
291. പുതിയതുറ പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
292. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
293. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
294. ചരിക്കോട്ടുകോണം ചെമ്മൻകല സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
295. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
296. കോട്ടപ്പുറം പുരയിടം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
297. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
298. പൂഴനാട് സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
299. വലിയതുറ സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
300. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
301.കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
302. പൂഴനാട് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
303.പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(80), സമ്പർക്കം.
304. വലിയതുറ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
305. പൂഴനാട് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
306. മുക്കോല സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
307. പൂന്തുറ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
308. വലിയതുറ സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
309. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
310. തെറ്റിമൂല സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
311. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
312. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 4 വയസുകാരി. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല)
313. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
314. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(37), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
315. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
316. വലിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
317. വലിയതുറ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
318. പൂഴനാട് സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
319. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
320. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.

വാഹന പരിശോധന

വ്യാഴാഴ്ച പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങൾ -1,510
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവർ -2,005

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!