കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് 489 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 489 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍

1. തൃക്കണ്ണാപുരം ടാഗോര്‍ റോഡ് സ്വദേശിനി(32)
2. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശി(13)
3. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(28)
4. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(50)
5. തെന്നൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(36)
6. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല സ്വദേശി(46)
7. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(62)
8. കരിമ്പള്ളിക്കര സ്വദേശി(55)
9. ആയറ സ്വദേശി(30)
10. ആനയറ സ്വദേശിനി(3)
11. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(38)
12. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(73)
13. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(44)
14. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(20)
15. കുറക്കട സ്വദേശി(25)
16. കരിംകുളം സ്വദേശി(03)
17. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(60)
18. പുതിയതുറ സ്വദേശി(08)
19. പാറശ്ശാല മുറിയന്‍കര സ്വദേശി(35)
20. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(41)
21. പാറശ്ശാല മുറിയന്‍കര സ്വദേശി(24)
22. പാറശ്ശാല മുറിയന്‍കര സ്വദേശി(18)
23. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(47)
24. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(52)
25. കരിംകുളം സ്വദേശി(03)
26. കരിംകുളം സ്വദേശി(10)
27. പുതുക്കുറിച്ചി വെട്ടുതുറ സ്വദേശി(21)
28. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശി(51)
29. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശി(22)
30. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശി(23)
31. പുതുക്കുറിച്ചി ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(62)
32. കരിംകുളം സ്വദേശി(51)
33. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(39)
33. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(47)
34. കരിംകുളം സ്വദേശി(45)
35. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(2)
36. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(22)
37. കടകുളം കോളനി സ്വദേശിനി(23)
38. മുല്ലൂര്‍ മുക്കോല സ്വദേശി(35)
39. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(38)
40. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(37)
41. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(33)
42. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(30)
43. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(12)
44. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(14)
45. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(60)
46. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(23)
47. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(21)
48. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(28)
49. 40 വയസുള്ള സ്ത്രീ
50. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(05)
51. ചൂഴല്‍ അടയ്ക്കാക്കുഴി സ്വദേശി(50)
52. പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശി(54)
53. പാറശ്ശാല കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(02)
54. കരിംകുളം സ്വദേശി(32)
55. പുതുക്കുറിച്ചി ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(35)
56. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശി(18)
57. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശി(31)
58. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(57)
59. വീരണകാവ് സ്വദേശി(60)
60. പാറശ്ശാല കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(30)
61. പാറശ്ശാല കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(63)
62. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(15)
63. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(37)
64. പെരുകാവ് സ്വദേശി(58)
65. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(50)
66. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(25)
67. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശിനി(37)
68. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(49)
69. മലയം സ്വദേശി(31)
70. വെള്ളായണി സ്വദേശി(60)
71. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(27)
72. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(19)
73. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(56)
74. പേട്ട സ്വദേശി(26)
75. പുതുക്കുറിച്ചി പുരയിടം സ്വദേശിനി(62)
76. പുതുക്കുറിച്ചി പുരയിടം സ്വദേശിനി(48)
77. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി(22)
78. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശിനി(54)
79. പുതുക്കുറിച്ചി മരിയനാട് സ്വദേശിനി(50)
80. പുതുക്കുറിച്ചി ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(10)
81. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശിനി(64)
82. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(2)
83. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(30)
84. വെള്ളായണി സ്വദേശി(40)
85. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(50)
86. നേമം സ്വദേശിനി(17)
87. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(23)
88. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(35)
89. ആനാകുടി സ്വദേശി(65)
90. ആനാകുടി സ്വദേശിനി(87)
91. കരുമം സ്വദേശി(69)
92. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(78)
93. വെങ്ങാനൂര്‍ ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(63)
94. ചിറമുക്ക് സ്വദേശിനി(82)
95. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(44)
96. പോത്തന്‍കോട് മണ്ഡപംകുന്ന് സ്വദേശി(12)
97. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(58)
98. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(14)
99. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(36)
100. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(65)
101. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(30)
102. കരിമന്‍കോട് സ്വദേശി(24)
103. പെരുകാവ് സ്വദേശി(28)
104. തിരുവല്ലം മേനിലം സ്വദേശി(14)
105. പെരുകാവ് സ്വദേശി(50)
106. പെരുകാവ് സ്വദേശി(02)
107. തിരുവല്ലം മേനിലം സ്വദേശിനി(40)
108. കുډമണ്‍ഭാഗം സ്വദേശിനി(31)
109. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(61)
110. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(63)
111. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(41)
112. 54 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
113. വെണ്‍കടമ്പ് കമുകറയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(17)
114. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(17)
115. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(19)
116. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(44)
117. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(38)
118. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(23)
119. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(62)
120. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(61)
121. 36 വയസുള്ള സ്ത്രീ.
122. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(38)
123. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(55)
124. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(21)
125. വെള്ളിയാത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(23)
126. പൂവാര്‍ പറണിയം സ്വദേശി(50)
127. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(20)
128. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(02)
129. കാരോട് സ്വദേശിനി(07)
130. കാരോട് സ്വദേശിനി(35)
131. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(40)
132. തിരുപുറം മണ്ണടി സ്വദേശി(16)
133. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(29)
134. പൂവാര്‍ പറണിയം സ്വദേശി(15)
135. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(56)
136. പൂവാര്‍ പറണിയം സ്വദേശിനി(45)
137. ഇടവ വെണ്‍കുളം സ്വദേശി(55)
138. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(18)
139. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(14)
140. പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശി(44)
141. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശിനി(50)
142. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(41)
143. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(29)
144. പാറശ്ശാല കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(34)
145. കാലടി സ്വദേശി(58)
146. നെടുമങ്ങാട് പെരുമല സ്വദേശി(38)
147. ചായ്ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(55)
148. കാലടി സ്വദേശി(26)
149. മാധവപുരം സ്വദേശി(29)
150. അയിര സ്വദേശിനി(26)
151. ചായ്ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(33)
152. കാലടി സ്വദേശി(18)
153. കാലടി സ്വദേശി(21)
154. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(32)
155. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(53)
156. കാലടി സ്വദേശിനി(47)
157. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(25)
158. പ്ലാവറ സ്വദേശിനി(44)
159. പരശുവയ്ക്കല്‍ കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(39)
160. കാലടി സ്വദേശി(23)
161. കാലടി സ്വദേശിനി(55)
162. പ്ലാവറ സ്വദേശി(24)
163. കാലടി സ്വദേശി(22)
164. പാډിയന്‍പാറ സ്വദേശിനി(04)
165. കാലടി സ്വദേശി(55)
166. കാലടി സ്വദേശിനി(46)
167. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(18)
168. കാലടി സ്വദേശി(17)
169. ആനാട് സ്വദേശി(47)
170. പാډിയന്‍പാറ സ്വദേശിനി(31)
171. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(31)
172. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(69)
173. കാലടി സ്വദേശിനി(18)
174. പാډിയന്‍പാറ സ്വദേശി(41)
175. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(36)
176. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(51)
176. പാډിയന്‍പാറ സ്വദേശി(07)
177. വട്ടവിള കീഴ്കൊല്ല സ്വദേശി(34)
178. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)
179. മലയം സ്വദേശി(57)
180. പരശുവയ്ക്കല്‍ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(44)
181. തമലം സ്വദേശിനി(59)
182. പരശുവയ്ക്കല്‍ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(14)
183. മലയിന്‍കീഴ് മണപ്പുറം സ്വദേശി(68)
184. സൗത്ത് കാലടി സ്വദേശി(65)
185. സൗത്ത് കാലടി സ്വദേശി(45)
186. പേയാട് സ്വദേശിനി(65)
187. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശി(19)
188. പേയാട് സ്വദേശി(23)
189. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(49)
190. പേയാട് സ്വദേശി(50)
191. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(09)
192. പേയാട് സ്വദേശിനി(47)
193. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശി(34)
194. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(09)
195. പേയാട് സ്വദേശി(60)
196. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(40)
197. കാലടി സ്വദേശിനി(40)
198. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(43)
199. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(35)
200. കരമന സ്വദേശി(21)
201. കാലടി സ്വദേശി(50)
202. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(49)
203. ചെമ്മാനുവിള സ്വദേശി(70)
204. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(54)
205. വള്ളക്കടവ് കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(21)
206. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(62)
207. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(34)
208. മരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(69)
209. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(23)
210. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(24)
211. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(26)
212. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(46)
213. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(05)
214. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി(36)
215. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(30)
216. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(33)
217. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(87)
218. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(27)
219. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(26)
220. അതിയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(38)
221. കളിയക്കാവിള സ്വദേശി(48)
222. വലിയതുറ സ്വദേശി(75)
223. കൊഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(16)
224. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(58)
225. കൊഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(42)
226. കൈവന്‍വിള സ്വദേശിനി(50)
227. കൈവന്‍വിള സ്വദേശിനി(65)
228. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(13)
229. കരിംകുളം സ്വദേശി(15)
230. 44 വയസുള്ള പുരുഷന്‍.
231. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(37)
232. പെരുകാവ് സ്വദേശി(44)
233. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(53)
234. കൊഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
235. കരിംകുളം സ്വദേശി(45)
236. പെരുകാവ് സ്വദേശി(08)
237. വെങ്കോട് സ്വദേശി(02)
238. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(12)
239. പുന്നപ്രം സ്വദേശി(48)
240. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(35)
241. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(34)
242. നിലമേല്‍ സ്വദേശി(11)
243. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(22)
244. കൊഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
245. നിലമേല്‍ സ്വദേശി(12)
246. കൊഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
247. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(30)
248. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(60)
249. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(10)
250. മണലുവിള സ്വദേശി(56)
251. കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(80)
252. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(57)
253. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(20)
254. വ്ളാങ്ങമുറി സ്വദേശിനി(42)
255. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(46)
256. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(62)
257. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(70)
258. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(24)
259. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(40)
260. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(73)
261. ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക് സ്വദേശി(59)
262. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(23)
263. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44)
264. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(34)
265. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(80)
266. വക്കം സ്വദേശി(54)
267. നിലമേല്‍ സ്വദേശി(35)
268. വലിയതുറ സ്വദേശി(53)
269. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(58)
270. ആര്യനാട് സ്വദേശി(22)
271. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(40)
272 വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(62)
273. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(36)
274. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(19)
275. വട്ടവിള സ്വദേശി(60)
276. ആയിരവല്ലിപുരം സ്വദേശി(20)
277. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(38)
278. ബാലരാമപുരം വെങ്ങാനൂര്‍ തെരുവ് സ്വദേശിനി(17)
279. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(33)
280. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(12)
281. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(55)
282. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(23)
283. കാരക്കോണം സ്വദേശി(60)
284. കാരക്കോണം സ്വദേശി(39)
285. മുല്ലൂര്‍ നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(77)
286. കാരക്കോണം സ്വദേശി(12)
287. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(57)
288. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(32)
289. പൂവാര്‍ അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
290. ചെറുമൂട് സ്വദേശി(37)
291. കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(58)
292. മീനങ്കല്‍ സ്വദേശി(38)
293. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(39)
294. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(06)
295. കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(37)
296. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(30)
297. ഇരിക്കാലുവിള സ്വദേശിനി(03)
298. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(24)
299. ഇരിക്കാലുവിള സ്വദേശിനി(26)
300. കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി(54)
301. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(40)
302. ചന്തവിള സ്വദേശി(35)
303. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(25)
304. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(53)
305. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(28)
306. വലിയവേളി സ്വദേശി(74)
307. കരകുളം സ്വദേശി(52)
308. 57 വയസുള്ള സ്ത്രീ
309. പാലോട് സ്വദേശി(49)
310. പേടികുളം സ്വദേശി(76)
311. കരകുളം സ്വദേശി(28)
312. കുറ്റിമൂട് സ്വദേശിനി(31)
313. കുരിശ്ശടിമുക്ക് സ്വദേശിനി(20)
314. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(36)
315. കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി(66)
316. കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(67)
317. ബാലരാമപുരം വണികര്‍ തെരുവ് സ്വദേശി(20)
318. മലയം സ്വദേശി(33)
319. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(45)
320. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(14)
321. കളിയക്കാവിള സ്വദേശി(44)
322. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(07)
323. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(29)
324. ചാല സ്വദേശി(30)
325. നെല്ലിക്കുന്ന് മൈലാമൂട് സ്വദേശിനി(28)
326. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(57)
327. 45 വയസുള്ള സ്ത്രീ.
328. കടയ്ക്കാവൂര്‍ തോണിക്കടവ് സ്വദേശി(43)
329. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(03)
330. കരിംകുളം പറണിയം സ്വദേശിനി(29)
331. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(29)
332. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(50)
333. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(58)
334. വേങ്കോട് സ്വദേശി(32)
335. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(27)
336. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(60)
337. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(02)
338. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(14)
339. കളിവിളാകം സ്വദേശി(70)
340. തോപ്പുംമുടുക്ക് സ്വദേശിനി(71)
341. കടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
342. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(25)
343. ആനപ്പാറ സ്വദേശിനി(62)
344. ആവണക്കുഴി സ്വദേശി(51)
345. അടയമണ്‍ സ്വദേശി(28)
346. കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(02)
347. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(29)
348. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(02)
349. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(68)
350. കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(53)
351. കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(48)
352. മാവിന്‍മൂട് സ്വദേശിനി(69)
353. മാവിന്‍മൂട് സ്വദേശി(42)
354. അഗസ്ത്യക്കോട് സ്വദേശി(35)
355-452. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍(98 പേര്‍)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍

1. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(40)
2. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(40)
3. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(71)
4. കുമാരപുരം സ്വദേശി(73)
5. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(21)
6. പ്ലാവോട് സ്വദേശിനി(43)
7. ആര്യനാട് സ്വദേശി(53)
8. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലുവിള സ്വദേശി(33)
9. കുഴിവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(41)
10. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(19)
11. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(20)
12. ബാലരാമപുരം വണികര്‍തെരുവ് സ്വദേശിനി(36)
13. പാച്ചല്ലൂര്‍ കൂനംതുരുത്തി സ്വദേശി(76)
14. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(55)
15. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(42)
16. പോത്തന്‍കോട് തെരുവിള സ്വദേശി(30)
17. മലയം ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(35)
18. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(60)
19. കണിയംകോട് സ്വദേശി(65)
20. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
21. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(64)
22. കൂതാള സ്വദേശി(30)
23. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(38)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍

1. പി.റ്റി. ചാക്കോ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(51)
2. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(50)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(31)
4. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(40)
5. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
6. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(39)
7. പറണിയം കരിംകുളം സ്വദേശി(38)
8. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(74)
9. ആനയറ സ്വദേശിനി(30)

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍

1. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ 33 കാരന്‍
2. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ 57 കാരി
3. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്നെത്തിയ 44 കാരന്‍

മരണപ്പെട്ടവര്‍

1. കൊല്ലപ്പുറം സ്വദേശിനി(32)
2. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(54)

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!