കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 176 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 176 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 59 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ

1 ഇളമാട് വേങ്ങൂർv കിണറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി 62 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
2 കരീപ്ര കുടിക്കോട് സ്വദേശി 44 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
3 ആദിച്ചനല്ലൂർ വെളിച്ചക്കാല കൈതക്കുഴി സ്വദേശി 34 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
4 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് എസ്.വി.എം സ്വദേശി 42 ബഹറിനിൽ നിന്നുമെത്തി

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

5 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശി 38 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി
6 കുളത്തുപ്പുഴ വില്ലുമല സ്വദേശി 35 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
7 ശാസ്താംകോട്ട കരാളിമുക്ക് സ്വദേശി 38 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
8 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശി 32 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി
9 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി 35 നാഗലാന്റിൽ നിന്നുമെത്തി
10 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ നിവാസി (ബിഹാർ സ്വദേശി) 38 ബിഹാറിൽ നിന്നുമെത്തി
11 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ നിവാസി (ബിഹാർ സ്വദേശി) 35 ബിഹാറിൽ നിന്നുമെത്തി
12 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ നിവാസി (ബിഹാർ സ്വദേശി) 20 ബിഹാറിൽ നിന്നുമെത്തി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

13 അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
14 അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
15 അമ്പലംകുന്ന് നെട്ടയം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
16 ആര്യങ്കാവ് നെടുമ്പാറ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
20 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
21 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
22 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
27 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
28 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
29 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
30 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
31 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
32 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
33 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
34 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
35 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
36 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
37 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
38 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
39 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
40 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
41 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
42 ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
43 ഇട്ടിവ തുടയന്നൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
44 ഇട്ടിവ തുടയന്നൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
45 ഇളമാട് ചെറിയവെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
46 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ കൊച്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
47 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
48 ഉമ്മന്നൂർ പഴിഞ്ഞം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
49 ഏരൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
50 ഏരൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
51 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
52 കല്ലുവാതുക്കൽ ഇടകുന്ന് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
53 കല്ലുവാതുക്കൽ കുരിശുംമൂട് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
54 കല്ലുവാതുക്കൽ വരിഞ്ഞം ഇടനാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
55 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
56 കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
57 കുളക്കട പുത്തൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
58 കുളക്കട മാവടി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
59 കുളക്കട മൈലംകുളം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
60 കുളക്കട വെണ്ടാർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
61 കുളത്തുപ്പുഴ അമ്പലക്കടവ് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
62 കുളത്തുപ്പുഴ കുവക്കാട് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
63 കുളത്തുപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
64 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
67 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
68 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
69 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
70 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
71 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
72 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
73 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
74 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയ്ക്കം വാർഡ് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
75 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ജോനകപ്പുറം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ജോനകപ്പുറം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ജോനകപ്പുറം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം എ.വി.ആർ നഗർ സ്വദേശിനി 87 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം ഗലിലി നഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം ഗലിലി നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം ഗലിലി നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പോളയത്തോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ സുര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ തില്ലേരി സ്വദേശി
55 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തമാരക്കുളം നിവാസി (രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി) 35 സമ്പർക്കം
100 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
101 ചവറ കോയിവിള സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
102 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
103 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
104 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
105 ചവറ മകുന്ദപുരം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
106 ചവറ മാടപ്പള്ളി സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
107 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
108 ചവറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
109 ചാത്തന്നൂർ ശീമാട്ടി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
110 ചിറക്കര ഇടവട്ടം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
111 തലവൂർ വടകോട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
112 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
113 തൃക്കരുവ പ്രാക്കുളം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
114 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
115 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂര് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
116 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
117 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
118 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
119 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
120 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
121 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
122 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
123 നിലമേൽ പൂവത്തൂർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
124 നീണ്ടകര വെളുതുരുത്ത് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
125 നീണ്ടകര വെളുതുരുത്ത് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
126 നീണ്ടകര വെളുതുരുത്ത് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
127 നീണ്ടകര വെളുതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
128 നീണ്ടകര വെളുതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
129 നീണ്ടകര സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
130 നീണ്ടകര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
131 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
132 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
133 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
134 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
135 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
136 പവിത്രേശ്വരം പൊരിയ്ക്കൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
137 പുനലൂർ ഐക്കരകോണം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
138 പുനലൂർ ഐക്കരകോണം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
139 പുനലൂർ ഐക്കരകോണം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
140 പുനലൂർ കക്കോട് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
141 പുനലൂർ പലേരി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
142 പൂയപ്പള്ളി നാൽക്കവല സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
143 പൂയപ്പള്ളി മീയണ്ണൂർ കൊട്ടറ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
144 പൂയപ്പള്ളി മീയണ്ണൂർ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
145 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
146 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
147 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
148 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
149 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
150 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
151 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
152 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
153 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
154 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
155 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
156 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
157 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
158 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
159 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
160 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
161 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
162 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
163 പേരയം പടപ്പക്കര കരിക്കുഴി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
164 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
165 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ നടുവിലക്കര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
166 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ പറക്കുളം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
167 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ പറക്കുളം സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
168 മയ്യനാട് തഴുത്തല സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
169 വെളിയം മാലയിൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
170 ശാസ്താംകോട്ട പഴയ ബസ്സ്റ്റാന്റ് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
171 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
172 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
173 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് വടക്ക് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
174 ശൂരനാട് തെക്ക് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
175 ശൂരനാട് തെക്ക് ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
176 ശൂരനാട് സൗത്ത് കാക്കകുന്ന് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!