മുൻകൂർ അനുമതി കൂടാതെ ഖോർ ഖർഫൂത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

Gulf

മസ്‌കത്ത്: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ ഖോർ ഖർഫൂത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർവിലേക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി കൂടാതെയുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ച് ഒമാൻ. എൻവിറോൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മുൻകൂർ അനുമതികൾ നിർബന്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഖോർഫൂത്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന നിയമലംഘനമാണെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം പെർമിറ്റുകൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റിൽ നിന്നാണ് ഇവ അനുവദിക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു.

റാഖയൂത്, ദാൽഖുത് വിലായത്തുകൾക്കിടയിലാണ് ഖോർ ഖർഫൂത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Share this story