നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

Kuwait

നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രവാസികൾ കുവൈത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ്

1 .കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
2 .ശേഷം ഇമ്മ്യൂൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
3 .കുവൈത്ത് മൊബൈൽ ഐ ഡി ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യുക
4 ശ്ലോനിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യുക
5 കുവൈത്ത് മുസാഫിർ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

Share this story