വരും ദിനങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുമെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം

oman

രാജ്യത്ത് 2024 ജൂൺ 11 മുതൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ പടിപടിയായുള്ള വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. 2024 ജൂൺ 10-നാണ് ഒമാൻ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

വാരാന്ത്യത്തോടെ അന്തരീക്ഷ താപനില 45 ഡിഗ്രി മുതൽ 50 ഡിഗ്രി വരെ എത്തുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ഒമാൻ കടലിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും, അൽ ദഹിറാഹ്, അൽ വുസ്ത, ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ഏതാനം മേഖലകളിലും അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഈ വ്യതിയാനം വളരെയധികം പ്രകടമാകുന്നതാണ്.

Share this story