ഒമാനിൽ വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ യാത്രചെയ്യാൻ അനുമതി

ഒമാനിൽ വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ യാത്രചെയ്യാൻ അനുമതി

മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സലാല, കസബ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി. ദോഫാർ, മുസണ്ടം ഗവർണറേറ്റുകളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല.

ഒമാൻ അംഗീകരിച്ച വാക്സീന്റെ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ച ജിസിസി പൗരന്മാർക്കും ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.

Share this story