ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി 1436.26 കോടി രൂപ; തദ്ദേശ വിഹിതം ഉയർത്തി

life

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ 1436.26 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ 3,22,922 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 150 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം പത്ത് കോടി തൊഴിൽ ദിനം ഉറപ്പാക്കും

കുടുംബശ്രീക്ക് 260 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. തദ്ദേശ പദ്ധതി വിഹിതം 8828 കോടിയാക്കി ഉയർത്തി. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എയർ സ്ട്രിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിപിപി മോഡൽ കമ്പനി ഇതിനായി രൂപീകരിക്കും. 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. എയർ സ്ട്രിപ്പുകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള കമ്പനിക്കായി 20 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി


 

Share this story