സംസ്ഥാനത്ത് മിൽമ പാലിന് വില വർധിക്കും; പുതുക്കിയ വില സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ

Share with your friends

സംസ്ഥാനത്ത് മിൽമ പാലിന് വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. എല്ലാ ഇനം പാലിനും ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വീതം വർധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ പുതിയ വില നിലവിൽ വരും.

ഏഴ് രൂപ വർധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു മിൽമയുടെ ആവശ്യം. മന്ത്രി പി രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് നാല് രൂപ വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. കടുംനീല കവർ പാൽ ലിറ്ററിന് 45 രൂപയാകും. പുതുക്കിയ വിലയുടെ 83. 75 ശതമാനം കർഷകന് നൽകും.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *