മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളോട് ജാഗ്രത വേണം: മാർ തോമസ് തറയിൽ

tharayil

മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളോട് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായ മെത്രാൻ മാർ തോമസ് തറയിൽ. ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഏത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഭയത്തോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ദുർബലനായ മനുഷ്യനെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ പരാജയമാണെന്നും ദുഃഖവെള്ളി സന്ദേശത്തിൽ മാർ തോമസ് തറയിൽ പറഞ്ഞു

എവിടെ മനസ് നിർഭയത്വത്തോട് കൂടിയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലേകക്് നയിക്കണമേയെന്നാണ് പ്രാർഥിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു പ്രാർഥന വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രാർഥിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണിത്. നമ്മെ പലരീതിയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾ ചുറ്റുമുണ്ട്

ധീരതയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യമായി മാറുവാൻ നമ്മൾ ഈ കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളോട് ജാഗ്രത വേണം. കുരിശ് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ലെന്നും മാർ തോമസ് തറയിൽ പറഞ്ഞു
 

Share this story