ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സൂര്യാഘാതമേറ്റു

sun

ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സൂര്യാഘാതമേറ്റു. വലിമ്പിലിമംഗലം ഇളവുങ്കൽ വീട്ടിൽ തോമസ് അബ്രഹാമിനാണ്(55) സൂര്യാഘാതമേറ്റത്

വലമ്പിലിമംഗലം 30ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വീടുകയറിയുള്ള പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് മുതുകിലും നെഞ്ചിലും പൊള്ളലേറ്റത്. 

തോമസ് എബ്രഹാം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. നിലവിൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്.
 

Share this story