വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നു; ട്രയൽ ജൂൺ അവസാനം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി

vasavan

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നു. ജൂൺ അവസാനം ട്രയൽ നടത്താനാകുമെന്ന് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മറുപടി നൽകി. ഡ്രജിങ്ങ് 98%, പുലിമുട്ട് 81% ബെർത്ത് 92%, യാർഡ് 74% പൂർത്തിയായി. 

തുറമുഖ വകുപ്പും ഫിഷിംഗ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി മൂന്ന് റൗണ്ട് ചർച്ച നടന്നു. അവസാനവട്ട തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച നടക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണ കമ്പനിക്ക് പണം അനുവദിക്കാൻ ഹഡ്‌കോ മുന്നോട്ട് വച്ച നിബന്ധനകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. 

വിസിൽ എടുക്കുന്ന വായ്പക്ക് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ട്രയൽ റൺ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് തീരുമാനം ആശ്വാസം പകരുമെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ വിസിലെടുക്കുന്ന വായ്പ തുകയും പ്രതിഫലിക്കും.

Share this story