തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്. പവന് ഇന്ന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 52,880 രൂപയായി

ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 6610 രൂപയായി. നാല് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണത്തിന് 800 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5495 രൂപയായി. വെള്ളിയുടെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 97 രൂപയാണ്.
 

Share this story