സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്; പവന് 560 രൂപ വർധിച്ചു

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും വില വർധിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,480 രൂപയായി

22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 6730 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കൂടി 5600 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. പവന് 480 രൂപ വർധിച്ച് 44,800 രൂപയായി

ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 97 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 1 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 6,660 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 5,540 രൂപയുമായിരുന്നു.

Share this story