തൃശൂരിൽ മിന്നൽ ചുഴലി; വ്യാപകനാശം

K

തൃശൂർ: കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയും മിന്നൽ ചുഴലിയും.

ശക്തമായ കാറ്റിൽ കൊപ്ലിപ്പാടത്ത് ആയിരത്തോളം വാഴകൾ നശിച്ചു. തെങ്ങും മറ്റ് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു.

Share this story