മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകും, മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം: യെല്ലോ അലർട്ട് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ

rain

കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ന്യൂനമർദ പാത്തിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് മഴ ശക്തമാകുന്നത്. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി. കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. നേരത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലായിരുന്നു യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ടായിരുന്നത്

പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് വരും മണിക്കൂറിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
 

Share this story