സിൽവർ ലൈൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അനിവാര്യം; കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ തുടർ നടപടി: മുഖ്യമന്ത്രി

pinarayi

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്ര അനുമതി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. 2013ലെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു

അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കും. പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും എതിർപ്പും പരിഹരിക്കും. 50 വർഷത്തിനകം തിരിച്ചടക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ വായ്പ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വായ്പാ സമാഹരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു


 

Share this story