എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 79 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 79 പേർക്ക്  കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 79 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം/ ഇതരസംസ്ഥാനത്തുനിന്നും എത്തിയവർ (4)

1. ദമാമിൽ നിന്നെത്തിയ എടവനക്കാട് സ്വദേശി (49)
2. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി (29)
3. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (38)
4. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (31)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

5. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (58)
6. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (60)
7. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശി (23)
8. കാലടി സ്വദേശിനി(17)
9. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(15)
10. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായ ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (51)
11. കാലടി സ്വദേശിനി(15)
12. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (68)
13. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (45)
14. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(52)
15. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (65)
16. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (73)
17. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (38)
18. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (33)
19. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (52)
20. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (1)
21. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(29)
22. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (25)
23. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(45)
24. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി (59)
25. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (13)
26. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (70)
27. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി (48)
28. മരട് സ്വദേശി (34)
29. കുമാരപുരം സ്വദേശി(51)
30. വെണ്ണല സ്വദേശിനി (37)
31. ആറുമാസം പ്രായമുള്ള മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിയായ കുട്ടി
32. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (70)
33. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (65)
34. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (53)
35. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (69)
36. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (76)
37. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (59)
38. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(36)
39. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (58)
40. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (64)
41. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (44)
42. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (55)
43. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി (15)
44. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിയായ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി
45. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(45)
46. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(35)
47. കൊച്ചി സ്വദേശി (47)
48. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (65)
49. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (60)
50. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (65)
51. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (21)
52. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (50)
53. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടി
54. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (89)
55. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (19)
56. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (39)
57. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (32)
58. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (4)
59. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (24)
60. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (80)
61. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (13)
62. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (11)
63. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി (54)
64. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി (33)
65. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (41)
66. വൈറ്റില സ്വദേശിയായ 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടി
67. അങ്കമാലി, തുറവൂർ സ്വദേശിനി (37)
68. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (42)
69. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(19)
70. കരുണാലയം തൃക്കാക്കര കോൺവെൻറ് (78)
71. എറണാകുളത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി (25)
72. മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശി(21)
73. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(48)
74. പിറവം സ്വദേശി (35)
75. കലൂർ സ്വദേശി (40)
76. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (45).
77. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (20)
78. കീഴ്മാട് സ്വദേശി(71)
79. തൃക്കാക്കര കോൺവെന്റിൽ ജൂലായ് 24ന് മരണമടഞ്ഞ 76 വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയുടെ പരിശോധന ഫലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

Share this story