എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് നിയമം: മന്ത്രി

antony
എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ഒരു ലക്ഷത്തോളം നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിമർശനം ഉയരുന്നത് ശരിയാണോ. സർക്കാരിന് പണമുണ്ടാക്കാനല്ല എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധനയെ ചിലർ വെറുതെ എതിർക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രനിയമം സംസ്ഥാനത്തിന് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story