വിഷു ബമ്പർ നറുക്കെടുത്തു: 12 കോടിയുടെ ഭാഗ്യവാൻ ഇതാണ്

bumper

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വിഷു ബമ്പർ ബിആർ 97 ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗോർഖി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം ആറ് പരമ്പരകൾക്ക് വീതം നൽകും

മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം വീതം ആറ് പരമ്പരകൾക്കും നാലാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം വീതവും നൽകും. അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 5000, 2000, 1000, 500, 300 രൂപ വീതം നൽകും

ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ നമ്പർ
vc 490987

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(ഒരു ലക്ഷം)


VA 490987

VB 490987

VD 490987

VE 490987

VG 490987

രണ്ടാം സമ്മാനം(ഒരു കോടി)

VA 205272

VB 429992

VC 523085

VD 154182

VE 565485

VG 654490

മൂന്നാം സമ്മാനം (10 ലക്ഷം)

VA 160472

VB 125395

VC 736469

VD 367949

VE 171235

VG 553837

നാലാം സമ്മാനം 

VA 160472

VB 125395

VC 736469

VD 367949

VE 171235

VG 553837

അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000

0899  1546  1903  2210  2916  3156  3299  3851  4123  4154  4409  4524  4585  4689  5173  5216  5742  6157  6488  7476  7660  7836  7939  8005  8057  8234  8354  8373  8570  8662  9238  9374  9425  9503  9610  9801

Share this story