ഗാന്ധിജിയുടെ 76ാമത് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ഇന്ന്; രാജ്ഘട്ടിൽ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കും

Gandhi

മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ 76ാമത് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ഇന്ന്. ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ടിലെത്തി രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് സർവമത പ്രാർഥനയും നടക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടികൾ നടക്കും

ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമായ ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട് മതസൗഹാർദ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ നാനത്വവും ഏകത്വവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

Share this story