കമിഴ്ന്നു കിടത്തം സ്ഥിരമാണോ? ഈ രോഗങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിവരും

ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ കാണുന്നിടത്ത് മറിഞ്ഞുവീഴുന്നവരാണ് നമ്മില്‍ പലരും. അത് സോഫയാകാം, കിടക്കയാകാം, ചിലപ്പോള്‍ വെറും നിലത്തുമാകും. പലപ്പോഴും ആ കിടത്തത്തില്‍ നമ്മുടെ കൈയില്‍ ഫോണോ

Read more