കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹൃദയ വാൽവ് ക്ലിനിക്ക് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ

ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയ വാൽവ് ക്ലിനിക്ക് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആഗോള തലത്തിൽ ഹൃദയ

Read more