വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്

Air

വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് പല യാത്രക്കാർക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ശക്തമായ ഫ്ലഷും അവരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ വായുവിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല. വാസ്തവത്തിൽ വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം വിമാന യാത്രയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

1975-ൽ ജെയിംസ് കെംപർ കണ്ടുപിടിച്ച വാക്വം ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം ജലത്തിന് പകരം വായു മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യം ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നു. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വായു മർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജല ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാണ്. ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദം വായു മർദ്ദം പുറത്തുവിടുന്നത് മൂലമാണ്.

ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദത്തിന് പുറമെ ടോയ്‌ലറ്റിലെ വെള്ളം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ചില യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്കിൽ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഫ്ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ വായുവിലേക്ക് പുറത്തുവിടുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു അടഞ്ഞ ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വിമാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂ വന്ന് ശരിയായി മാലിന്യം വാൽവ് തുറന്ന് പമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്കുകൾ ശൂന്യമാക്കാം.

വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്‌ദവും ശക്തമായ ഫ്ലഷും അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കാമെങ്കിലും വാക്വം ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ വശമാണിത്. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായി സംഭരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

Share this story