സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം; സംസ്ഥാനത്ത് പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻരെ വില 35,600 രൂപയിലെത്തി. 4450 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ആഗോള

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപയുടെ വർധനവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് ഇന്ന് 400 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 4450

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്റെ വില 20 രൂപ വർധിച്ച്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 160 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,200 രൂപയായി. 4400 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ആഗോള വിപണിയിൽ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4380

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു

തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4415

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,560 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4445

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 240 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4480

Read more

സ്വർണവില മുന്നോട്ടുതന്നെ; പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയുടെ വർധനവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന്റെ വില 200 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,080 രൂപയായി. 4510 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ആഗോളവിപണിയിൽ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം; പവന് ഇന്ന് 560 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. പവന് ബുധനാഴ്ച 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,880 രൂപയിലെത്തി. 4485 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വി

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,320 രൂപയായി. 4415 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ആഗോള

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 35,400 രൂപയായി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ ഉയർന്ന് 4425

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,200 രൂപയായി. 4400 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 120 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് വില 120 രൂ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4340 രൂപയായി. ആഗോളവിപണിയിലും

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,840 രൂപയായി 4355 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. രൂപയുടെ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

തുടർച്ചയായ വർധനവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ശനിയാഴ്ച കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,720 രൂപയായി.

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 400 രൂപയുടെ വർധനവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന്റെ വില 400 രൂപ വർധിച്ച് 34,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ ഉയർന്ന് 4350 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ പവന്റെ

Read more

സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു; പവന് ഇന്ന് 440 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്‌

തുടർച്ചയായ കുറവിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 440 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4165

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 32,880 രൂപയിലെത്തി. 4110 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4135 രൂപയായി കഴിഞ്ഞ 11

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,360 രൂപയായി 4170 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

Read more

കൊറോണ ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല: ധനപരമായ നയങ്ങളില്‍ റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് തല്‍സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നേക്കും

ന്യു ഡൽഹി: രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ധനനയ അവലോകനത്തില്‍ തല്‍സ്ഥിതി തുടരാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യ ( ആര്‍ബിഐ) തീരൂമാനിച്ചേക്കുമെന്ന്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 160 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 160 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4190 രൂപയാണ് വില ആഗോളവിപണിയിൽ സ്‌പോട്ട്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 240 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4170 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 80 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ ഉയർന്ന് 4200

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,520 രൂപയായി. 4190 രൂപയാണ് ഗ്രാമിൻരെ വില ആഗോള വിപണിയിൽ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,640 രൂപയായി. 4205 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,800 രൂപയായി. 4225 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ആഗോളവിപണിയിൽ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4200 രൂപയാണ് വില ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; സംസ്ഥാനത്ത് പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ വില കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,320 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4165 രൂപയാണ് വില

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,600 രൂപയായി. 4200 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ആഗോള

Read more

ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ 50-ാം ഷോറൂം അഞ്ചലില്‍

158 വര്‍ഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ 50 ാം ഷോറൂം അഞ്ചലില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. മാര്‍ച്ച് 10 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ

Read more

സ്വർണവില താഴേക്ക് തന്നെ; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപ

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,160 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ 9000

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; പത്ത് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 520 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,440 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടയിലെ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പവന് 280 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,960 രൂപയിലെത്തി. 4245 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില ആഗോളവിപണിയിൽ

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; പവന് 760 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 760 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 33,680 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4210 രൂപയായി. 34,440 രൂപയിലാണ്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയുടെ വർധനവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻരെ വില 34,440 രൂപയിലെത്തി ഗ്രാമിന് 4305 രൂപയായി. ശനിയാഴ്ച പവന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4325 രൂപയാണ് വില ആഗോളവിപണിയിൽ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,720 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4340 രൂപയാണ് വില ആഗോള

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 480 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,080 രൂപയായി. 4385 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില മൂന്ന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്; പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 34,720 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4340 രൂപയാണ് വില 35,000

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപയുടെ കുറവ്

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തി. അഞ്ച് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷമാണ്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്. പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,400 രൂപയായി. 4425 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. വ്യാഴാഴ്ച 35,640 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 കുറഞ്ഞ് 4455 രൂപയിലെത്തി

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും വർധിച്ചു. പവന് 80 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 35,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ വർധിച്ച് 4475 രൂപയിലെത്തി

Read more

സഹായം ചോദിച്ചു, ഒട്ടും വൈകാതെ തിരൂരിലേക്ക് ബോബിയുടെ സഹായമെത്തി

തിരൂര്‍: പ്രസ്‌ക്ലബ് അംഗവും പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ റഷീദിന് കാലവര്‍ഷത്തിലും കാറ്റിലും തകര്‍ന്നുവീണ വീട് പുനര്‍നിര്‍മിക്കാനുള്ള ധനസഹായം കൈമാറി. ബോബി ഫാന്‍സ് ആപ്പില്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷപ്രകാരം ബോബി ഫാന്‍സ്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു, ആറ് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,480 രൂപയായി. 4435 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു. പവന് ബുധനാഴ്ച 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,800 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4475 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4515 രൂപയാണ് വില ഒരു

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,640 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയർന്ന് 4580

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ വർധനവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,880 രൂപയായി.

Read more

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. പവന് ഇന്ന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,000

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും ഉയർന്നു; പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയർന്ന് 4580

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,520 രൂപയായി ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച്

Read more

എക്‌സ് പി 100 പ്രീമിയം ഗ്രേയ്ഡ് പെട്രോളിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

കൊച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ 100 ഒക്ടേന്‍ പെട്രോള്‍ എക്‌സ്പി 100 കൊച്ചിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. വൈറ്റില കോകോ റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്‌ലെറ്റില്‍ 812 കിലോമീറ്റര്‍ റണ്‍

Read more

പാപ്പിയമ്മ പൂവ് ചോദിച്ചു; പൂക്കാലം നല്‍കി ബോബി

കോട്ടയം: പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ തന്റെ കുടിലിന് ഒരു കതകു പിടിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച പാപ്പിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു വീടുതന്നെ വച്ചുനല്‍കാനൊരുങ്ങി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍. ഫാഷന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ

Read more

സ്വർണം പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു; ഒരാഴ്ചക്കിടെ 1800 രൂപയുടെ കുറവ്

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,600 രൂപയിലെത്തി. 4575 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ

Read more

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ആപ്പായ ബോബി ഫാന്‍സ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

ബോബി ഫാന്‍സ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്ന ബോബി ഫാന്‍സ് ആപ്പിന്റെ ഔപചാരിക പ്രകാശനം മാനന്തവാടി ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍

Read more

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ റോള്‍സ് റോയ്‌സ് കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ (യൂണിക് വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ് 812 Km റണ്‍, ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോര്‍ഡ് – ലോക സമാധാനം) അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 1280 രൂപയുടെ കുറവ്

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. പവന് 320 രൂപയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4590

Read more

ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ്: സ്വിഗ്ഗിക്കും ഫ്ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാക്കാര്‍ട്ടിനുമെതിരെ അന്വേഷണം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സ്വിഗ്ഗിയും ഫ്ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗമായ ഇന്‍സ്റ്റാക്കാര്‍ട്ടും ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പുതിയ ആരോപണം. നികുതി വകുപ്പ് ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം

Read more

പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ ഫേസ്ബുക്കിന് തിരിച്ചടി; വാട്‌സ്ആപ്പ് ഒഴിവാക്കി നിരവധി പേര്‍ സിഗ്നലിലേക്ക്; ഒടുവില്‍ തിരുത്തുമായി കമ്പനി

പുതിയ നിബന്ധനകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വിവാദമായതോടെ തലയൂരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്‌സ് ആപ്പ്. അടുത്തമാസം എട്ടോടെ നിബന്ധനകള്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്നായിരുന്നു ആപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഒന്നൊന്നായി ആപ്പില്‍

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇതോടെ 38,000 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ

Read more

ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് മാനന്തവാടിയില്‍

മാനന്തവാടി: ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോറൂം ജനുവരി 6 ബുധനാഴ്ച മാനന്തവാടി മൈസൂര്‍ റോഡിലുള്ള മാള്‍ ഓഫ് കല്ലാട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. രാവിലെ 10:30ന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 320 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4730 രൂപയാണ് വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ

Read more

ജിയോയുടെ പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതം; ടെലികോം മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ച് എയര്‍ടെല്‍

റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, കേന്ദ്ര ടെലികം മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ടവറുകള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ എയര്‍ടെലും വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയും

Read more

ആമസോണും റിലയന്‍സും കടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക്; ഓണ്‍ലൈന്‍ റീട്ടെയില്‍ വിപണിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യം

ഓണ്‍ലൈന്‍ റീട്ടെയില്‍ വിപണിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആമസോണും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡും (ആര്‍ഐഎല്‍) തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന പോരാട്ടം ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകും എന്ന് വിദഗ്ധര്‍. കഴിഞ്ഞ

Read more

സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്

സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. ഗ്രാ​മി​ന് 10 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 80 രൂ​പ​യും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാ​മി​ന് 4,680 രൂ​പ​യി​ലും പ​വ​ന് 37,440 രൂ​പ​യി​ലു​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്. പവന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,360 രൂപയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് തിങ്കളാഴ്ച 320 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 320 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,680 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 40 രൂപ വർധിച്ച്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു; പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ ഉയർന്ന്

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 4640

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 320 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,960 രൂപയായി ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 4620 രൂപയിലെത്തി.

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,640 രൂപയിലെത്തി ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4580

Read more

കൊറോണ കാലത്ത് നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍; കാണികളില്ലാത്ത ഐപിഎല്‍ തുണച്ചത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിനെ

കൊറോണ മഹാമാരി ലോകത്തു സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധി വരെ തരണം ചെയ്തത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ വഴിയുള്ള സ്ട്രീമിങ് സര്‍വീസുകളാണ്. മികച്ച കണ്ടന്റിനു ആളുകളുടെയിടയില്‍

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 80 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4600

Read more

അക്കൗണ്ടില്ലാത്തവര്‍ക്കും ബാങ്കുകളുടെ ആപ്പുകള്‍ വഴി പണമിടപാട് നടത്താം

അക്കൗണ്ടില്ലാത്തവര്‍ക്കും ബാങ്കുകളുടെ ആപ്പുകള്‍ വഴി പണമിടപാടിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പേ പോലെ യുപിഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ആപ്പുകളില്‍ സജീകരിക്കുന്നത്. ഐസിഐസിഐ ബാങ്കാണ് ഈ സേവനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

Read more

ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 560 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്ന് പവന് 560 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 4660 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,280 രൂപ

Read more

ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്. പവന് 160 രൂപയാണ് ശനിയാഴ്ച കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4590 രൂപയിലാണ്

Read more

കിതപ്പിന് ശേഷം കുതിപ്പുമായി സ്വർണം; പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 600 രൂപ ഉയർന്നു

തുടർച്ചയായ വിലക്കുറവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുതിപ്പ്. പവന് 600 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,720 രൂപയിലെത്തി. 36,120 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 160 രൂപകൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 160 രൂപകൂടി 35,920 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 20 രൂപകൂടി 4490 രൂപയിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്പോട് ഗോൾഡിന്റെ വില ഔൺസിന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. പവന് 240 രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടായത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 35,760 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4470 രൂപയാണ്. ശനിയാഴ്ച പവന് 360

Read more

സ്വർണവില താഴേക്ക് തന്നെ; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 360 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 36,000 രൂപയിലെത്തി. 4500 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ചൊവ്വാഴ്ച

Read more

ട്രായ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല; ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍, ജിയോ എന്നിവയ്ക്ക് പിഴ

ഡൽഹിഃ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററായ ട്രായ് ടെലികോം കമ്പനികളായ ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ ലിമിറ്റഡ്, ഭാരത് സഞ്ചാര്‍ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എന്‍എല്‍), റിലയന്‍സ് ജിയോ ഇന്‍ഫോകോം ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയ്ക്ക് പിഴ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; പവന് 480 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ്

Read more

തുറമുഖ മേഖലയില്‍ വലിയ നിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ്

അഹമ്മദാബാദ്: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കമ്പനികള്‍. പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഗുജറാത്തില്‍ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലെ തുറമുഖ മേഖലയില്‍

Read more

എയര്‍ ഏഷ്യയ്ക്ക് 50 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്; ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 51 ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തും

ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പും മലേഷ്യയുടെ എയര്‍ ഏഷ്യ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തുന്ന സംയുക്ത സംരംഭമായ ബജറ്റ് എയര്‍ലൈന്‍സായ എയര്‍ ഏഷ്യയ്ക്ക് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് 50 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍

Read more

ബില്‍ ഗേറ്റ്സിനെയും മറികടന്ന് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്; ലോക കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്

ടെസ്‌ലയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ബില്‍ ഗേറ്റ്സിനെയും മറികടന്നു. ഇതോടെ ലോക കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ 49കാരനായ മസ്‌ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഏറ്റവും പുതിയ

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 720 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. പവന് 720 രൂപയുടെ കുറവാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 90 രൂപയും കുറഞ്ഞു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 36,960 രൂപയായി.

Read more

സിനിമ നിര്‍മിക്കാന്‍ വായ്പയെടുത്ത 20 നിര്‍മാതാക്കളില്‍ 17 പേരും തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സിനിമ നിര്‍മിക്കാന്‍ കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ നിന്നു വായ്പയെടുത്ത 20 നിര്‍മാതാക്കളില്‍ 17 പേര്‍ അതു തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കുള്ള വായ്പ കെഎഫ്‌സി നിര്‍ത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നു കേരള

Read more

തുടർച്ചയായ കുറവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവ്. അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി വില കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവന് 160 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില

Read more

സ്വർണവില ഇന്നും ഇടിഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 80 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ പവന് 1360 രൂപയാണ് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്. പവന് 240 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4700 രൂപയാണ് വില

Read more

ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്കിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്; നിക്ഷേപകരുടെ പണം സുരക്ഷിതമോ?

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി ബാങ്കിംഗ് മേഖലയില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ പഞ്ചാബ് ആന്‍ഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് (പിഎംസി) പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് റിസര്‍വ്

Read more

എയര്‍ ഏഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; നീക്കം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന്

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ ടാറ്റാ സണ്‍സ് ലിമിറ്റഡുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബജറ്റ് എയര്‍ലൈനായ എയര്‍ ഏഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി

Read more

ലോക കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ സുക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ പിന്നിലാക്കി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് മൂന്നാമതായി

ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപകന്‍ മാര്‍ക്ക് സുക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ മറികടന്ന് ടെസ്‌ലയുടെയും സ്പെയ്സ് എക്സിന്റെയും മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആസ്തിയുമായാണ് ലോക കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ മസ്‌ക് മൂന്നാമതായത്.

Read more

ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,840 രൂപയായി 4730 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ആഗോളവിപണിയിലെ

Read more

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് ചൊവ്വാഴ്ച 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,080 ആയി 38160 രൂപയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരം

Read more

ടിക് ടോക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ തിരികെ എത്തുന്നു! ഡേറ്റാ സുരക്ഷയും സെക്യൂരിറ്റിയും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ നീക്കം ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: പബ്ജിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്‍ ടിക് ടോക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ടിക് ടോക്ക് ഇന്ത്യ ഹെഡ് നിഖില്‍ ഗാന്ധി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് ബുധനാഴ്ച 80 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,760 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ വർധിച്ച് 4720 രൂപയായി

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 1200 രൂപയുടെ കുറവ്

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിൽ 1200 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,680 രൂപയിലെത്തി. 4710 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,880 രൂപയായി. 4860 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ഒരാഴ്ചക്കിടെ സ്വർണവിലയിൽ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ കയറ്റവുമായി സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നുമുയർന്നു. പവന് 320 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,720 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു

Read more

സ്വർണവില ഇന്നുമുയർന്നു; നാല് ദിവസത്തിനിടെ പവന് 720 രൂപയുടെ വർധനവ്

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. പവന് 320 രൂപയാണ് ഇന്നുയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,400 രൂപയായി. 4800 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ നാല്

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നുമുയർന്നു. പവന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 38,000 രൂപ കടന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,080 രൂപായയി. 4760

Read more

ജോലി ചെയാന്‍ റോബോട്ടുകള്‍ വേണ്ട, മനുഷ്യര്‍ മതിയെന്ന് വാള്‍മാര്‍ട്ട്; റോബോട്ടിക് കമ്പനിയുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു

ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഡോട്ട് കോമിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തില്‍ 11000ത്തിലേറെ സറ്റോറുകളാണ് വാള്‍മാര്‍ട്ടിനുള്ളത്. സ്റ്റോറുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് റോബോട്ടുകളെ നിയമിക്കുന്നത് തല്‍ക്കാലം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഈ റീറ്റെയ്ല്‍ ഭീമന്‍. ഷെല്‍ഫുകളില്‍ എന്തെല്ലാം

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37800 രൂപയായി. 4725 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്

Read more

അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്ജ്;പുതിയ തിരുമാനവുമായി ഐസിഐസിഐ

കൊച്ചി: ബിസിനസ്സ് ഇതര സമയങ്ങളിലും ബാങ്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിലും നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്. 50 രൂപയാണ് ഈടാക്കുക. നവംബർ 1

Read more

യമഹ ആമസോണുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു; ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

ഇ-ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റായ ആമസോണുമായി യമഹ മോട്ടോര്‍ ഇന്ത്യ കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്റ്റോറിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്കും സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ക്കുമുള്ള നിരവധി ആക്‌സസറികളും റൈഡറുകള്‍ക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന്

Read more

ഉയര്‍ന്ന വില: 5ജി സ്പെക്ട്രം ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത വര്‍ഷം 5ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ സിഇഒ ഗോപാല്‍ വിത്തല്‍ പറഞ്ഞു. സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്ന വിലയും വിശ്വാസ്യയോഗ്യമായ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ അഭാവവുമാണ്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 200 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,680 രൂപയായി. 4710 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,480 രൂപയായി. 4685 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില രണ്ട്

Read more

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്യാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡും ഇറ്റാലിയന്‍ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയും കൈകോര്‍ക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പല്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്യാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ ഇറ്റലിയിലെ ഫിന്‍കന്‍ത്യേറിയും കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്ത് പരസ്പരം

Read more

സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണിന്റെ ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്

സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണിന്റെ ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്ലാന്റിനായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ 5,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ഇതിനായി തമിഴ്നാട് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് 500 ഏക്കര്‍

Read more

ഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ വിപണി: ഷവോമിയെ പിന്തള്ളി, ഒന്നാമനായി സാംസങ്

ന്യൂ ഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ വിപണിയിൽ ഒന്നാമനായി സാംസങ്. കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് റിസര്‍ചിന്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 32 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടിയാണ് സാംസങ്,

Read more

ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,720 രൂപയായി. 4715 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

ഇന്ധന വില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നേക്കും; നികുതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചന; നീക്കം കൊറോണ ആഘാതം മറികടക്കാന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നേക്കും. ഇന്ധന നികുതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചനയിലാണ്. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആവശ്യമായി വന്ന അധിക ചെലവിന് പണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ

Read more

സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴി തേടി ഇന്ത്യന്‍ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍; പദ്ധതികളുമായി ലാവയും മൈക്രോമാക്സും

ചൈനീസ് ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ കൈയടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴി തേടി ഇന്ത്യന്‍ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍. ഇന്ത്യയുടെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളായ ലാവയും മൈക്രോമാക്സുമാണ് വീണ്ടും സജീവമാകാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര

Read more

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സീപ്ലെയിന്‍ സര്‍വീസ് ഒക്ടോബര്‍ 31ന്; വിമാനം മാലദ്വീപില്‍ നിന്നും ഗുജറാത്തിലെത്തി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സീപ്ലെയിന്‍ സര്‍വീസ് ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് സബര്‍മതി നദീതീരത്ത് നിന്നും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മണ്ഡാവിയ. ഈ

Read more

ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, തങ്ങളുടെ ചെറുകിട എതിരാളികളായ ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അത്തരമൊരു കരാര്‍ സാധ്യമായാല്‍, ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് റീട്ടെയില്‍

Read more

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു; പവന് ഇന്ന് 260 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്

സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 260 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 37,880 രൂപയായി. 4735 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ

Read more

മൂന്ന് ഫീച്ചറുകള്‍ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച് ട്രൂകോളര്‍

മൂന്ന് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് ട്രൂകോളര്‍. കോള്‍ റീസണ്‍, എസ്എംഎസ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യല്‍, എസ്എംഎസ് വിവര്‍ത്തനം എന്നി ഫീച്ചറുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കോളുകളുടെ കാരണം സജ്ജീകരിക്കാവുന്ന

Read more

ഉപയോക്താക്കൾ ഏറെനാളായി കാത്തിരുന്ന ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്

ഉപയോക്താക്കൾ ഏറെനാളായി കാത്തിരുന്ന ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്. ചാറ്റുകള്‍ ഇനിമുതല്‍ എന്നെന്നേക്കുമായി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഫീച്ചറാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് വാട്‌സാപ്പ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചാറ്റുകള്‍ നിശബ്ദമാക്കി വെക്കാനുള്ള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,600 രൂപയിലെത്തി. 4700 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,680 രൂപയായി. 4710 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സ്വർണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും വർധനവ്; പവന് 120 രൂപ വർധിച്ചു

സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും വർധനവ്. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,760 രൂപയായി 4720 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 280 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബുധനാഴ്ച പവന് 280 രൂപ വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ വിലവർധനവിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ 37,360 രൂപയിലെത്തി. 4670 രൂപയാണ്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 80 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4690 രൂപയാണ് വില.

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 80 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,440 രൂപയായി. 4680 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. വെള്ളിയാഴ്ച പവന്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 27,360 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4670 രൂപയാണ് വില രണ്ട് ദിവസം 37,560

Read more

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ്. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില

Read more

ഡൈമെൻസിറ്റി 720 പ്രോസസറുമായി വിവോ വൈ 73 എസ് അവതരിപ്പിച്ചു

വിവോ വൈ 73 എസ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 5 ജി സ്മാർട്ട്ഫോണായി അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ മോഡൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറകളും വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഡിസ്പ്ലേ നോച്ചുമായി

Read more

രണ്ടാംദിനവും സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 240 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,800 രൂപയിലെത്തി. 4725 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,560 രൂപയിലെത്തി. 4965 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ രണ്ട്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്; പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ്. പവന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,200 രൂപയിലെത്തി. 4650 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില ചൊവ്വാഴ്ച

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് ഇന്ന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന് 37,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് 4685 രൂപയിലെത്തി. ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. പവന് 240 രൂപയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,120 രൂപയിലെത്തി. 4640 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 80 രൂപയുടെ കുറവ്

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,280 രൂപയായി. 4660 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ആഗോള

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് ഇന്നും വില ഉയർന്നു. പവന് 160 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,360 രൂപയായി. 4670 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു

സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 400 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,200 രൂപയായി. 4650 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; പവന് 200 രൂപ വർധിച്ചു

നാല് ദിവസത്തെ വില ഇടിവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 36,920

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസും സ്വര്‍ണവില ഇടിഞ്ഞു. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 1500 ഓളം രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,200 രൂപയായി. 4650 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ചൊവ്വാഴ്ച

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപ

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പവന് 560 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4700

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,160 രൂപയിലെത്തി. 4770 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ

Read more